• Si chia­ma «Guar­dian 2000», è un so­fi­sti­ca­to ed e­co­no­mi­co dro­ne da sor­ve­glian­za e già vo­la ...

    Si chia­ma «Guar­dian 2000», è un so­fi­sti­ca­to ed e­co­no­mi­co dro­ne da sor­ve­glian­za e già vo­la nei cie­li i­ta­lia­ni. Sa­rà pre­sen­ta­to uf­fi­cial­men­te du­ran­te il Ro­ma dro­ne e­xpo ...

    Leggi tutto